Forskning

Kompetanseprosjekt

Formål

Utvikle teknologi, modeller og analyser av drivlinjer, infrastruktur, sikkerhet og bærekraft, som muliggjør 50% utslippskutt fra fiske- og havbruksfartøy innen 2030

Fiskebåter
Kompetanseprosjekt

Forventede resultater

 • Kompetanse, modeller og verktøy for utvikling av trygge, lengelevende og pålitelige hydrogen-hybride system med optimal energieffektivitet
 • En helhetlig plan for hydrogenfylling og ladeinfrastruktur langs norskekysten
 • Identifikasjon av markedspotensial, samfunnsrisiko og miljøkonsekvenser av grønn omstilling i sjømatnæringen

Om kompetanseprosjektet

Kompetanseprosjektet KSP ZeroKyst, skal med tverrfaglig og helhetlig metodikk finne svar på hvordan man kan fase inn hydrogen-elektriske kystfartøy for å nå målet om 50% utslippsreduksjon innen 2030, samt utvikle kompetanse som setter Norge i førersetet for teknologisk utvikling.

Arbeidet skal formidles gjennom aktiv involvering av referansegrupper, og dekker fem vitenskapelige arbeidspakker:

 • Teknologi og kompetanse for pålitelig hydrogen-elektrisk drivlinje
 • Bunkrings og ladeløsninger på sjøen
 • Helhetlig energiinfrastruktur på land
 • Analyse av miljøpåvirkning, sikkerhet og beredskap
 • Utforsking av markedspotensialet i fremtidens utslippsfrie kyst

Fremdriftsrapport - 01/2023

Hydrogen-elektrisk drivlinje – WP1

 • Testing av brenselcelle (kortstabel)
  •  Første karakterisering og 500 timer testing ved bestemt strømtetthet
  • Utvikling av testplan for stabelen
 • Modellering av brenselcellestabler
 • Datainnsamling om forholdet mellom brenselcellesystemeffektivitet, degradering og driftsstrategi
 • Samling av systemdata som trengs for å kunne gjøre simuleringer som tester ulike strømstyringsstrategier
 • Inkludering av brenselcellesystemer i kraft- og energistyringsstrategier for batteri-diesel hybridfartøyer. Forbredring av metodologi for optimalisering av strategiene.
 • Analyse av loggdata fra batterihybrid fiskefartøyet Karoline, for å danne et bilde av typiske lastvariasjoner, og for å lage lastserier til bruk for testing og validering av strømstyringsstrategier

Bunkrings- og ladeløsninger – WP2

 • Workshop i Lofoten, i samarbeid med WP3
 • Utvikling av en metodikk (inkl. dokumentasjon) for å vurdere energibehov ved hjelp av AIS data
 • Etablering av en antagelsesregister
 • Definering av målgruppe og behov
 • Utvikling av dynamisk model for hydrogenbunkring
 • Paper som vurderer ulike ladeløsninger akseptert av IEEE Electrification Magazine
 • Fullført testing av ladeplugger (250 A)
 • Testplan for langtidstesting av ladeplugger (Type 2 og CCS) foreslått og diskutert med partnere

Energiinfrastruktur – WP3

 • Datainnsamling om optimal plassering av ladepunkter, inkl. workshop i Lofoten i samarbeid med WP2
 • Første versjon av optimaliseringsmodell fullført
  • Produksjon, lagring, salg
  • Investerings- og driftskostnader
 • Innsamling og strukturering av kostnadsdata under arbeid
 • Utvikling av programvare som beregner kostnaden av å frakte hydrogen (over land og sjø)
 • Kartlegging av varmebehov ved flere havner
 • Vurdering av kostnadene ved varmeutnyttelse
 • Utvikling av lasteprofiler for representative havner

Sikkerhet, miljø og innvirkning på bærekraft – WP4

 • Risikoanalyse av fremdriftssystem for hydrogen gjennomført i workshop, juni 2022
 • PhD student startet i august 2022 – besøkte ulike aktører i Lofoten

Implementering og skalerbarhet – WP5

 • Prototype av verktøy for energisparing og gjennomførbarhet av overgangen til nullutslipp/reduserte utslippssystemer
 • Internt seminar for SINTEF/NTNU forskere for å lære om industrien
SINTEF logo

Delprosjektledelse

Kompetanseprosjektet ledes av SINTEF, et forskningsinstitutt med verdensledende kompetanse innen maritim teknologi og energiforsyning.

Kontaktperson: Jon Are Suul & Henrik Strand
ZeroKyst ikon