Nyheter

Gruppebilde tatt ved ZeroKyst kick-off
Foto: Magnar Johansen, Lofotposten
Gruppebilde tatt ved ZeroKyst kick-off

ZeroKyst-prosjektet kickstartet i Lofoten

ZeroKyst er et treårig forsknings- og utviklings-prosjekt som skal utvikle teknologi for utslippsfrie kystfartøy. Prosjektet startet opp med to flotte dager i Vest-Lofoten 7.-8. desember 2021.

ZeroKyst – viktig for omstilling av kystnæringen

ZeroKyst er et samarbeidsprosjekt hvor flere ulike teknologimiljø går sammen for å utvikle løsninger for utslippsfri fremdrift ombord i fiskefartøy og andre nyttefartøy på kysten. Dette blir et viktig bidrag i omstillinga til fremtidens kystnæring. Konsortiet består av 12 industri- og forskningspartnere fra hele verdikjeden. Prosjektet ledes av Selfa Arctic AS i Trondheim, og er organisert gjennom fornybarklyngen RENERGY. Forskningsrådet og Innovasjon Norge bidrar med finansiering.

ZeroKyst skal utvikle og demonstrere en nullutslippsdrivlinje, et utslippsfritt fartøy med batteri og hydrogen, samt tjenester for ombygging og vedlikehold av nullutslippsfartøy. På landsida skal det etableres pilotanlegg for lading i fire havner i Lofoten, og det blir anlegg for småskala hydrogenproduksjon, med transport til fyllestasjon i havna. Muligheter for sambruk av ladeanlegg for fartøy og kjøretøy skal også utprøves.

Prosjektet har også en kompetansedel, der forskningspartnerne SINTEF og NTNU skal bygge opp om industridelen av prosjektet gjennom utvikling av kompetanse, modeller og teknologi. Dette skal bidra til 50 % utslippskutt i 2030 og 100 % utslippskutt i 2050 i hele sjømatsektoren. Videre vil kompetansedelen utvikle grunnleggende kunnskap og forskningsresultater som kan publiseres.

Bilde av solnedgang i Lofoten
Bilde: Andrei Morch

Kick-off i Lofoten

Kick-off for ZeroKyst ble arrangert av prosjektpartnerne som er med fra Lofoten: Lofotkraft Muligheter, Ballstad Slip og Flakstad kommune. Det var arbeidsmøter begge dager, der prosjektpartnerne presenterte seg og de ulike delprosjektene ble gjennomgått. Avhengigheter mellom delprosjektene og forholdet mellom industridelen og kompetansedelen ble diskutert.

Det første møtet i styringsgruppen for ZeroKyst ble også avholdt som en del av kick-off. Her deltok en representant for hver av prosjektpartnerne. Det ble blant annet vedtatt at det opprettes en referansegruppe, et arbeidsutvalg og et kommunikasjonsutvalg for prosjektet.

Åpent miniseminar for fiskere og fartøyeiere

Som en del av oppstarten, inviterte ZeroKyst til et gratis miniseminar rettet mot fiskere, fartøyeiere og øvrige lokale aktører som ønsker muligheter for mer klimavennlig og energieffektiv drift langs kysten. På miniseminaret ble prosjektet presentert, og de ulike partnerne fortalte kort hva de skal bidra med i ZeroKyst. De engasjerte seminardeltakerne fikk så anledning til å stille spørsmål og komme med innspill, og det ble en god dialog om formålet med prosjektet. Lokal presse deltok også.

Utflukt med befaring på mulige ladeanlegg for fiskebåter

Dagen etter ble det organisert en utflukt med befaring av ulike havner i Flakstad kommune, der det vurderes å etablere ladeanlegg for fiskebåter. Det ble anledning til å snakke med lokale fiskere underveis, før turen gikk videre til verftet Ballstad Slip. Her skal ti fartøy ombygges fra vanlig dieselfremdrift til hybrid-elektrisk fremdrift, som en del av ZeroKyst-prosjektet.

Bilde: Sigrid Lædre